සිළුමිණ | Page 39 | ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත

2018 වසරේ පැවති උසස්පෙළ විභාග නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී ඇත.www.doenetes.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය.මෙවර නැවත පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම් කර ඇති සංඛ්‍යාව 68009ක් වන අතර ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් විමසීමට අවශ්‍ය නම් ක්ෂණික ඇමතුම් අංක 1911 හෝ පහත සඳහන් අංක අමතන ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.පාසල් විභාග සංවිධාන සහ ප්‍රතිඵල ශාඛාව - 0112784208/0112784537/0113188350/0113140314

පිටු

Subscribe to සිළුමිණ RSS