විවර | සිළුමිණ

විවර

වෙනදාට දකුණ පමණක් නොව ලොවම උණුසුම් කරන පුවත් මැවූ උතුරේ නියෝජිතයින් ශීත ඔලිම්පික් උළෙලට පෙර දකුණට නෑ ගමන් ආවේය. කිසිවකුත් නොසිතූ ලෙස දීගය හරි යන ළකුණු පහළ වින. ඒ අනුව මෙම උළෙල සඳහා උතුරේ ඉහළම මට්ටමේ නිලධාරියකු දකුණට එන බව නිවේදනය කෙරිණ. ඒ අතර උතුරත් දකුණත් එක ධජයක් යට තරග වදින්නට එකඟතාවයක් සිදු වුණි. මේ සියල්ල සිදු වන්නේ දින කිහිපයක් තුළ වීම විශේෂත්වයකි.වෙනදාටත් වඩා ජාත්‍...
2018-02-16 18:30:00
Subscribe to විවර