දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

 2018 පෙබරවාරි 10 වැනිදා මෙරටේ ජනතාව විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ මේ වන විට සිදු වී තිබෙන විවේචන, විමර්ශන, විග්‍රහ, සංවාද, විසංවාද මෙන්ම අර්ථ කථනද බොහෝය. විවිධ දෘෂ්ටි කෝණවලින් දැක්වුණු ඒ සියල්ල අතර ඇතැම් විග්‍රහ හා දේශපාලන කියැවීම්ද මොළය හිරි වට්ටවන සුලු විය. එහෙත් මෙම මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයට හා ඉලක්කම්වලට යටින් දිවෙන දේශපාලන පණිවිඩය ගැඹුරින්...
2018-02-16 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය