කතුවැකිය

 නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය සේවයේ ගුණාත්මක බව රැකගැනීම යන සටන් පාඨ ඉදිරියට දමන්නේ ආරක්ෂක පලිහ ලෙසිනි. වෛද්‍ය සමිතිය තම වෘත්තීය ඒකාධීකාරය රැකගැනීම පිණිස වන ඇත්ත හේතුව වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම මේ මාරාන්තික සටනේ නියැලෙයි. රෝගියා මරණයෙන් ගලවන පරමාර්ථයෙන් නොව නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් පුරුදු කරන කුහක තරගයෙන් ජය ගනු පිණිසමයි. ඒ සඳහා මවා පාන වර්තමාන අවස්ථාවේ තේමාව වන්නේ...
2017-05-19 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය