කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

 පළාත් පාලන මැතිවරණය ප්‍රමාද වීමෙන් හට ගත් දේශපාලන නොසන්සුන් බවට වඩා, වැඩි නොසන්සුන් බවක් මැතිවරණයට පසුව හට ගැනිණි. ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වන්නේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය විග්‍රහ කරමින්, පක්ෂ වශයෙන් හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් බෙදී බලය ඇත්තේ තමන්ට යැයි පෙන්වීමට ගත් උත්ස­ාහයයි. පක්ෂ දේශපාලනයට බෙදී ඇති දේශපාලන සමාජයක මෙය අමුතු දෙයක් නොවන නමුත් රටක් වශයෙන් ගත් කල එයින් ලැබෙන්නේ යහපත් ප්...
2018-02-16 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය