කතුවැකිය

විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසු පිරිසක් විසින් පවත්වාගෙන යන ලද 'නවක වධකාගාරය' මඟින්, නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගැනීමට යැ යි පැවසෙන අරගලයේ තවත් පැතිකඩක් විවර වී ඇත. එනම්: අධ්‍යාපනය නිදහස් වුව ද එය ශිෂ්ටසම්පන්න සමාජයක් ගොඩනඟන්නට දායක වී නැති බව යි.නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අග්‍රඵලය ලෙස සැලකෙන විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව වෙතින් සිදු වන මෙවැනි දෑ මඟින් පැහැදිලි කෙරෙන්නේ ඒ බව යි. නවකවධකාගාර...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය