කතුවැකිය

 මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මූලික ව අරඹන ලද ‘අපි ම අරඹමු ඩෙංගු දුරලමු’ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් නිසා ඉතා වැදගත් ය. ඩෙංගු අභියෝගයට මුහුණ දීම පිණිස අත්‍යවශ්‍ය වන, ජනතාව දැනුම්වත් කරන පුළුල් වැඩසටහනක් එළිදැකීම එක් කරුණකි. මාධ්‍ය භාවිතය සතු වගකීම පෙරට ගැනීමට එයින් අවස්ථාවක් උදා වීම අනෙක් කරුණ යි. ඩෙංගු වසංගතය වැනි ව්‍යසනයක් හමුවේ ප්‍රජාව සතු වගකීම ද මාධ්‍ය...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය