දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

  •ළමයින්ට දඬුවම් කළ නොහැකි වුවත්, ඔවුන් ශික්ෂණය කළ හැකියි •ගුරුවරු ළමයින්ට පහර දෙන විට එය අපයෝජනය දක්වා දිගු විය හැකියි •දරුවන්ට තරවටු කළ යුතුම අවස්ථා තිබෙනවා •බටහිර නිර්ණායක මේ සමාජයට ගැළපෙන්නේ නැහැ දරුවෙක් වරදක් කළ විට වැඩිහිටියන් බොහෝ විට ඊට ප්‍රතිචාර දක්වනුයේ ඔහුට පහර දීමෙනි. නැතහොත් බැණ වැදීමකිනි. “මූ ඉතින් හදන්න කෝවෙ දාල ගන්න වෙයි.“ “ඌව හදන්න මකන්න වෙනවා.“ “මට ආව...
17 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to දීපානි