පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

“කවර යුගයක කවර පරිසරයකට අයිති වුවත් චිත්‍රකාරයාගේ අදහස් රස මුසු වී එළිදරව් වන සිතුවම ‍උසස් තත්ත්වයට ලා ගණිනු ලැබේ. එබඳු සිතුවමක සෞන්දර්යය අඩංගු වීම ස්වාභාවිකය. එබඳු සිතුවමක රස විඳ ගැනීම හා නිෂ්පාදකයාත් උසස් කොට ගැනෙන්නේ එබඳු දෙයක් හා එබඳු ශිල්පියකු ලබාගැනීම දුෂ්කර නිසා ය.”ඇල්.ටී.පී‍. මංජු ශ්‍රී මහා කලාකරුවා බෞද්ධ විහාර චිත්‍ර ගැන සඳහන් කරමින් පණහ දශකයේ පළවූ ‘රුහුණු කැලුම්...
2019-05-17 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස