වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනරථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස් vehicle loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 1366/​- සිට,​ ලියාපදිංචි කළ,​ නොකල ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳපොල වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය,​ එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩුකිරීම් වාහන හුවමාරුව,​ වෙළඳ පොලේ...
2019-06-14 18:30:00
Subscribe to වටපිට