වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනඅඩුම පොලියට (මාසික පොලිය 1.08%) 0777970049 (ලීසිං/ෆිනෑන්ස්) අවුරුදු 05කට ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 1999/= සිට ලියාපදිංචිකල, නොකල ඕනෑම වාහනයකට, වාහනයේ වෙළඳපොල වටිනාකමින් 90%ක් දක්වා (ලීසිං/ ෆිනෑන්ස්) Speed Draft සඳහා ලක්ෂයකට වාරිකය රු.1600/= එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 100% දක්වා පොලිය අඩුකිරීම් (මහබැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා). දුර.0777970049.103042...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to වටපිට