වටපිට

වාණිජ්‍යමය වටිනාකමක් ඇති දේපළව්‍යාපාරික ඉඩමක් විකිණීමට පර්. 30, කඳාන ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබද අමතන්න. 0773047603.025017විතුපිටි විකිණීමකුලියාපිටිය නගරයට ආසන්නව පර්චස් 450 අගනා පොල් ඉඩමක් විකිණීමට. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 076-7621004.026405ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයකඩුවෙල කොතලාවල, නිදන කාමර 4 ක් නාන කාමර 2 ක් කෑම කාමරය සහ වෙනම පැන්ට්‍රිය මුළුතැන් ගෙවල් 2 ක්...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to වටපිට