වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීමඅලුත් (2019/​06) විට්ස් වර්ණය වයින් රෙඩ් F,​ සේෆ්ටි පැකේජය,​ එඩිෂන් 3,​ LED ලයිට්ස්,​ ෆොග් ලයිට්ස්,​ ලීසින් සකසාදිය හැක. ඇමතුම් අංක. 0777-278763,​ 0777-277934.103295වෑන් රථ විකිණිමඩාෙල්පින් LH 113 වෑන් රථය විකිණීමට අැත. Auto ගියර් Dual A/​C හොඳම තත්ත්වයේ පවතී විමසන්න. 0777358125104183යතුරු පැදි හා ත්‍රීරෝද සේවාඅරලිය ඉමේෂා ඔටෝ බජාජ් /​ TVS ඔබේ ත්‍...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to වටපිට