වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනරථ වාහන සඳහා සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777-970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසි වාරිකය රු. 1499/​- සිට. ලියාපදිංචි කල නොකල ඕනෑම වාහනයකට වෙළද පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස්/​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්,​ වාහන හුවමාරුවද...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to වටපිට