වටපිට

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනඅඩුම පොලියට (මාසික පොලිය 0.75%) 0777466045 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) අවුරුදු 5 කට ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1806/​= සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වාහනය්‍ෙ වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා (ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස්) (Speed Draft) සඳහා ලක්ෂයකට වාරිකය රු. 1600/​=. එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම් (මහ බැංකුවේ අනුමතයි/​ දිවයන පුරා ශාඛා)...
2017-04-21 18:30:00
Subscribe to වටපිට