වටපිට

  බරවාහන - සේවා කැළණියේ පිහිටි ආයතනයක අඩි 20, 40, ලොරි, ප්‍රමුවර්,ටේලර් විකිණීමට. 154, දුම්රියපොළ පාර, කැළණිය. දු.ක. 075-0114300. 060350මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන  අඩුම පොලියට (මාසික පොලිය 0.75%) 0777970049 (ලීසිං/‍ෆිනෑන්ස්) අවුරුදු 5කට ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු.1806/= සිට ලියාපදිංචි කල නොකල ඕනෑම වාහනයකට වාහනයේ වෙළඳපොල වටිනාකමින් 90%ක් දක්වා (ලීසිං/...
2017-05-19 18:30:00
Subscribe to වටපිට