වටපිට

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනඅඩුම පොලියට (මාසික පොලිය 1.08%) 0777970049 ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස් අවුරුදු 5 කට මාසික ලීසිං වාරිකය 2099/​- සිට. ලියාපදිංචිකළ නොකල ඕනෑම වාහනයකට වාහනයේ වෙළෙඳ පොල වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා උපරිමය අවුරුදු 6 ක් දක්වා) (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Speed Draft සඳහා ලක්‍ෂයකට වාරිකය 1600/​- එකවර මුදල් ගෙවීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කරනු ලැබේ. මහබැංකුවේ අනුමතයි....
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to වටපිට