ළමා | සිළුමිණ

ළමා

පහන් වැටෙන් එන එළියයිපුන් සඳ පතුරන එළියයිබෝ මළුවම හරි සොඳුරුයිවෙසක් දිනේ අසිරි මවයිකුමරු මෙලොව වැඩි දිනයයිබුදු බව ලැබ ගත් දිනයයිපිරිනිවනට වැඩි දිනයයිඅද බව සිහියට නංවයිසුවඳ මලින් බුදුන් පුදයිමඳ සුළඟක් දසත හමයිගතට සිහිල් සුවය දැනෙයිපරිසරයම සිත සනසයිහිමි දෙසු බණ දසත ඇසෙයිසාදු නදම ලොව රැව් දෙයිහැම සිත් සැදැහෙන් උතුරයිවෙසක් සිරිය හරි පුදුමයිබුදු හිමි ගුණ ගීත ගැයෙයිපිංකම් හැම...
2019-05-17 18:30:00
Subscribe to ළමා