සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* වගා කළේ හිත් හෝදිසියට ඉඩම් වෙන් කරගෙන * ඉඩම් ඔප්පු ඕනෑ බව දන්නේ ළමයි ඉස්කෝලෙට දාන්න ගියාමවිසි කරන එඬරු දඬුත් පැළ වන රටේ අනුන්ගේ ඉඩමක හෝ මඤ්ඤොක්කා පඳුරක් බතල වැලක් සිටුවන්නට අපේ මිනිස්සු හපන්නුය. ගොවිතැනට උපන් හපන්කම් පෙන්වන දකුණේ වැසියන් තේ වවන්නට පුරුදු වුයේ සුද්දාගෙනි. දැන් සුදු ජාතිකයෝ ලංකාවේ නැති වුවද අපේ මිනිස්සු තවමත් තේ වවති. රබර් වවති. ඒ හැරුණ විට තව...
2019-08-16 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය