සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

ලයි­සන් කරපු නැති මේ වාහ­න­වල පොත්ටික ෆයිල් ටික විනාශ කරන්න, මෝටර් රථ කොම­සා­රිස් තුමා­ගෙන් අපූරු යෝජ­නා­වක් ඇවිත් තිබෙ­නවා. ලංකාවේ අවු­රුදු පණ­හට වැඩි කිසිදු ලිය­වි­ල්ලක් විනාශ කරන්න බැහැ කියා නීති­යක් තිබෙද්දි, අවු­රුදු 80 - 90 කට වැඩි පැරැණි මේ වාහ­න­ව­ලට අදාළ ලිය­විලි විනාශ කරන්න හදන්නෙ කොහො­මද? ඒක රටේ නීති­ය­ටත් පට­හැ­ණියි.නිද­හසේ...
2019-03-15 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය