සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* බුදු පිළිමයේ මුහුණ බැලුවේ ගහක බැඳපු ඉණිමඟකට නැඟලා* සිංග­ප්පු­රුවේ සැත­පෙන බුදු පිළි­මය සහිත විහාර ගෙයත් මගේ නිර්මා­ණ­යක්* අවුරුදු දෙකෙන් හදන්න ගිවිසුම් අස්සන් කළ පිළිමය අවුරුද්දෙන් ඉවර කළාඅතී­තයේ දිනෙක රාත්‍රී අඳුරේ නුවර වැව වටේ ඇවිද යන මට ඈතින් පෙනෙන කිරි සුදු­පැහැ බහි­රව කන්ද සමාධි පිළි­මය දැක සිත ඇති වූ හැඟීම අදද වච­න­යෙන් විස්තර කළ නොහැකි තරම්ය. ඒ දසුන ඒ තර­ම­ටම සිත...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය