සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

 “සිළුමිණ පත්තරේ අපේ ගම ගැන පළ වුණේ නැති නම් කවදාවත් මේ පාලම හැදෙන්නේ නැහැ.  අනේ අපි විඳපු දුකක්. දරුවන් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා එන තුරු අපි ඉන්නේ බඩේ ගින්දරින්. දැන් පාලම හොඳට තියෙන නිසා දරුවන් ඇරලන්න එන්නේ නැහැ. පාලම ගාවට එන තුරු දැන් වාහනයක් එන්න පුළුවන්.” * සිළුමිණ සිත්මල්යාය දැක ග්‍රාමීය පාලම්...
2019-09-20 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය