සිත්මල් යාය | Page 2 | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* වැවේ විශාලත්වය අක්කර දෙකයි* සැමට ප්‍රයෝජන ගන්න වැව ලොකු කර දෙන්න* වැව හැදීමට පෙර රට වටේ ගොස් පරණ වැව් අධ්‍යයනය කළාඇඹිලිපිටිය සංඛපාල ගම්මානය අවට ජීවත් වන ජනතාවගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය හේන් ගොවිතැනයි. මේ ජනතාව අතීතයේ පටන්ම අපරිමිත දුක් පීඩා සමඟයි ජීවත් වෙන‍්නේ. මට ඕනෑ වුණේ ගමට දියවර සැපයීම මගින් ගමේ ජනතාවට වගා කරන්න ජලය ලබා දීමටයි. වැව හදන්න...
2017-09-15 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය