සිත්මල් යාය

 කාලය කා දැමීමට හෝ පහසුවෙන් මුදල් ඉපයීමට හෝ සමහරක් අය විසින් කරනු ලබන බූරූ ගැහිල්ල සහ විවාහය සඳහා පොරොන්දම් බැලීම යන දෙකම එකම කාඩ් කුට්ටමේ දෙපැත්ත ලෙස පෙනෙයි. මේ සෙල්ලම් දෙකින් ම කූටකයන් ජයගන්නා අතර අහිංසකයන් විපතට පත්වෙයි. බූරූ කුට්ටමට කාඩ් 52 ක් ඇති අතර පොරොන්දම් කුට්ටමට කාඩ් 20 ක් තිබේ. අපි මුලින් ම පොරොන්දම් කුට්ටමේ කාඩ් 20 ගැන බලමු.1. නක්ෂත්‍ර 2. ගණ 3. මහේන්ද්‍ර...
2017-07-21 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය