සිත්මල් යාය

මේ ගෙවී යන්නේ පලු වාරයයි. වනපෙත පුරාවට මහා වනස්පතීන් හා සමව සැමත විසිරුණු යෝධ පලු ගස් සියල්ලක්ම පාහේ කසා වතින් සැරසී හමාරය. පලු ගස් යට තණ බිස්සේ ඇත්තේද බිමට වැටුණු ඉදුණු පලු ගෙඩිය. පලු හට ගනුයේ බිම් මට්ටමෙන් බොහෝ ඉහළට වන්නට පිහිටි අතු කිණිති අග්ගිස්සට වන්නටය. ඒවා කඩා ගැනීමටනම් පලු ගසටම ගොඩ විය යුතුය. පලු වාරය බක් මහෙන් ආරම්භ වී පොසොන් මාසය අවසානය අතර දිව යන අතර එසමයට...
2017-06-16 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය