විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

මේ පොළොව මත සොබා­ද­හම සහ මිනිසා දැඩි තර­ග­යක නිරත වන භූමි භාග­යක් වේ නම් ඒ ජපා­න­යයි. ජපා­නයේ මිනිසා ස්වකීය අති දියුණු තාක්ෂ­ණය යොදා ගනි­මින් සොබා­ද­හම හා තරග කරන අතර වරින් වර සොබා­ද­හ­මද තම උප­රි­මය යොදවා මිනිසා පරා­ජ­යට පත් කර පෙන්වයි. මේ තර­ග­යෙන් දිනන කිසි­වකු නැති වුවද වරින් වර සොබා­ද­හමේ පහ­රට මුහුණ දෙන ජපන් ජන­තාව දණින් වැටු­ණද ක්ෂණි­කව යළි නැගිට පෙර සිටි­යා­ටත්...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to විදෙස්