විදෙස්

 රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ අපට අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනෑ නැත. අපේ රටේ රාජ්‍ය පාලක ඉතිහාසයේ බොහෝ තැන්වල රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය ගැන සඳහන්ව ඇත්තේය. අපේ රටේ මිනිස්සු ඒ ගැන හොඳින්ම දන්නේය. එසේ කළේ කව්රුන්දැයි කියා ද දන්නේය. එහෙත් සුපුරුදු පරිදි දැනගන්නා සියල්ල අමතක කර දමා සතුටෙන් ඉන්නේය. දේශපාලකයා යනු රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිත කරන්නාට කියන තවත් නමක් යනුවෙන් අපට රූපාන්තරණය...
2017-05-19 18:30:00
Subscribe to විදෙස්