විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

බ්‍රිතාන්‍යය, යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීම මාර්තු 29 වන දා සිදු වීමට නියමිත ය. නමුත් එය සිදු වන ආකාරය පිළිබඳ ගැටලුව තවමත් නිරාකරණය වී නැත. මෑතක දී බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ වූ සිද්ධී එම ව්‍යාකූලතාව තවත් උග්‍ර බවට පත් කර තිබේ.අගමැති තෙරේසා මේ සහ යුරෝපා සංගමය අතර බ්‍රෙක්සිට් සිදු වන ආකාරය පිළිබඳ ඇති කරගත් එකඟතාව බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ දී ජනාවාරි 15 වන දා අන්ත පරාජයකට ලක්...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to විදෙස්