විදෙස්

ප්‍රංශ ජනතාව අද (අප්‍රේල් 23 දා ) එරට 5 වැනි ජනරජයේ 10 වැනි ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත්කර ගැනිම සඳහා අද ජන්දය පාවිචිචි කරති. එය මෑත ඉතිහාසයේ ප්‍රංශයේ පැවැත්වෙන වඩාත්ම තිරණාත්මක ජනාධිපතිවරණය වනු ඇත. එසේ වන්නේ ඇයි. එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු කිහිපයක් ලබාදිය හැක.වත්මන් ගෝලිය ප්‍රවණතා සලකා බැලිමේදි දක්නට හැකි මුලික ලක්ෂණයක් වන්නේ බටහිර ලෝකයේ දේශපාලනික පදනම ලෙස සැලකෙන ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍...
2017-04-21 18:30:00
Subscribe to විදෙස්