කලා­සූරී අරී­සෙන් අහු­බුදු සූරීන් ගේ දස වන සම­රුව නිමි­ත්තෙනි | සිළුමිණ

කලා­සූරී අරී­සෙන් අහු­බුදු සූරීන් ගේ දස වන සම­රුව නිමි­ත්තෙනි

බුදු කෙනකුන් උපත - මඟුලෙකි ලොව නිවන

කුදු පණු දිවිය සිටැ ඇරැඹූ බව ගමන

බුදු පදවියෙන් නිමවා ලැබ අම නිවන

උදු මඟ සතට පෑ කුලුණින් බව නිමන

බුදු කෙනකුන් උපත මඟුලෙකි ලොව නිවන

සි දු විය බුදු උපත අද දිනැ ගසක් යට

සි දු විය බුදු මඟුල අද දිනැ ගසක් යට

සි දු විය පිරිනිවන අද දිනැ ගසක් යට

පොදු ම ය ගහට කොළට ද මේ වෙසක් තුට

ප ව් පින්, ලෝ මැවුම, පරලොව ගැන අඳුරු

සෙවු මට වෙහෙස වුණු යුගයෙක නන් ඇදුරු

දෙ ව් බඹ නැණ ද පසු කොටැ නුවණින් විදුරු

ග වු තම ම-හිමි වූවා තිලොවට ඇදුරු

“එම් බා කාළාමයෙනි, තෙපි ම-බස් අසවු

සම් බුදු බස වුව ද සිය නුවණින් විමසවු”

තුම් නිදහස් සිතුම් මතු කළ මනසෙහි සවු

දම් මඟ ම-හිමි වෙ ද, විමැසුම දොරට අසවු

“සාමිනි මම ද ඔබ සවුවෙකි පටන් අද

නෑ දන් මගෙන් මින් මතු නිවටුනට දද”

කී සඳ සිටු උපාලී වාදෙන් පැරැද

හා, ඔබ ඔහුට වදහළ උවදෙස මඳි ද

ගැ න් මෙන් බමුණු කුල වාදය මුඳුන් කොට

කොන් වී එ දා පෑගුණු නන් දනන් හට

ගෙ න් ගෙට සිර මැඳිරි ඉදි වුණු කතුන් හට

දු න් සහනය මැ ඇති හිමි දම් මඟින් සෙට

බේදය කිසි දු නො තකා සව් සත එක ම

නෑ හිතවතුන් මෙන් ගෙන වදහළ දහම

මේ තරමිනුදු රැකැගත් හෙළ දැය අසම

සේවය ලොවට සැලැසූ වග කියනු කිම!

 

Comments