නැවේ ගින්න හොයන්න රස පරී­ක්ෂකයන් 14ක් | සිළුමිණ

නැවේ ගින්න හොයන්න රස පරී­ක්ෂකයන් 14ක්

ක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගිනි ගැනීම සම්බන්ධ සාගර පරිසරයට සිදු වි ඇති බලපෑම සොයා බැලීම සඳහා 14 දෙනකුගෙන් යුක්ත රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂඥ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් පත් කර තිබේ. ඔවුන් නෞකාව ගිනි ගත් ස්ථානයට ගොස් එහි ස්ථානීය පරීක්ෂණ ඇරැඹීම පසුගිය සිකුරාදා ආරම්භ කරන ලදී.

ඔවුන් සාගර පරිසරයට සිදු වී ඇති බලපෑම සොයා බැලීම සඳහා මුහුදු ජල නියැදීන් ලබා ගැනීම සහ ස්ථානීය නිරීක්‍ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතය. එම විශේෂඥ කණ්ඩායම එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගිනිගත් ස්ථානයට ගෙන යාමට නාවික හමුදාව විසින් කටයුතු කරන ලදී.

 

Comments