නිවාස සහ ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩකඩම්

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

අගනා ෆ්ලයි­වුඩ් සැට­ලිම සවි­කර කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම සිය­ලුම අමුද්‍රව්‍ය සමග වර්ග අඩිය 525/​-. නිවාස හා ගොඩ­නැ­ගිලි ඉදි­කි­රීම මුල සිට භාර ගැනේ. වර්ග අඩිය 3950/​-. සාධා­රණ මිල ගණන් යටතේ සිදු කෙරේ. වහල ගැසීම සිවි­ලින් ගැසීම සිදු කෙරේ. එච්.පී. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්,​ පොල්ග­ස්ඕ­විට. 0725337562,​ 0756206185.
036234
 

 

  

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය  වැලි­විට කීල්ස් දේපළ යාබ­දව ජාත්‍යන්තර පාසැල් හොර­යි­සන් සහ සිනෙක් විශ්ව­විද්‍යාල නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල සහ කඩු­වෙල අධි­වේගී මාර්ග­යට ආස­න්නව. පර්ච­සය 850,​000/​- බ්‍රෝකර්වරු අන­වශ්‍යයි. 0773532614,​ 0781819038.
036420


 ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

 කොට්ටාව,​ පිළි­ය­න්දල නග­ර­ව­ලට නුදු­රින් නිව­සක් කුලි­යට /​ බද්දට දීමට. කාමර තුනට නාන කාමර එකයි. වාහ­න­යක් නැව­තී­මට පහ­සුව. 077-2278901.
031426

Comments