රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු - ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

තත්ත්ව පාල­ක­ව­ර­යෙකු සඳහා වහාම ඇබෑ­ර්තු­වක්. (පිරිමි වයස 25 - 40 යතුරු පැදි­යක් සමග) කාන්තා ඇඟ­ලුම් නිෂ්පා­ද­නා­ගා­ර­යක ඉන්ධන දීමනා සමග වැටුප රු. 45,​000/​-. නසාර් මහතා අම­තන්න. 0777316075 රාජ­ගි­රිය,​ ගොත­ටුව.036667

 

 

ඇබෑර්තු - විවිධ

 අරෝනා හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන් පළ­පු­රුදු කොණ්ඩා කැපීම සහ සැක­සීම සඳහා කේශා­ලං­ක­රණ ශිල්පීන් අවශ්‍යයි. වැටුප 60,​000. 0775563809,​ 0763203809.
035863

Comments