සුභද්‍රා දේශප්‍රිය | සිළුමිණ

 සුභද්‍රා දේශප්‍රිය

මේ වන විට රටේ පවතින තත්ත්වයත් සමඟ රටේ ඉදිරි ගමන සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ප්‍රථමයෙන් රටට කුමක් සිදුවී තිබුණේද යන කාරණාව සම්බන්ධව කතා කළ යුතුයි. එහිදි ඒ සඳහා ප්‍රවිෂ්ටයක් ලෙස පැවැති යහපාලන ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් රටට සිදුවූයේ කුමක්ද? යන්න පිළිබඳව සලකා බැලීම යහපත්ය. යහපාලනය යන වචනය යම් ආකර්ෂණීය වචනයක් වුවද අභ්‍යන්තරික වශයෙන් එවැනි පාලනයක් තිබුණේද යන්න පිළිබඳව ගැටලුවක්...
15 මැයි, 2021
Subscribe to  සුභද්‍රා දේශප්‍රිය