ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

සෙලාන් බැංකුව හා Mintpay අතර ඇතිකර ගත් පෙරළිකාරී සහයෝගීතාවය නිසා පාරිභෝගිකයන්ට අතේ මුදල් නොමැතිව වුවත් Buy Now, Pay Later (මිලදී ගැනීම, පසු ගෙවීම) විසඳුම භාවිතා කරමින් තමන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම භාණ්ඩයක් හෝ ‍සේවාවක් මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබේ. Mintpay AI ගෙවීම් ක්‍රමවේදය මඟින් සවිබලගැන්වූ ව්‍යාපාරික ආයතන වෙතින් සිදුකරන මිලදී ගැනීම් වලදී මෙම පහසුව අත්විඳීමට දැන් සෙලාන්...
15 මැයි, 2021
Subscribe to ව්‍යාපාරික