දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

සමාවෙ­යන් සර­ස්වතී උස­ස්පෙ­ළට ඒ බී සී තිබු‍ණේ නැති බව ඇත්තයි ඒත් මගේ අත පුරාම කර­ගැට මල් පිපුණා පාන් පැයට කලි­යෙන් නිදි පැදු­රට ගිය දවස් හිඟයි රෑ පුරාම දොර­කඩ ළඟ දඩ­යම් අඩි ඇහුණා.. . කෝඩ සුළං ගෙට එන­කොට පැළලි දොර බිඳී ඉහි­රුණ හීන පොකුර හිත අත­හැර බොහෝ දුරක ඇදුනා මහ­න්සි­යට හුස්ම හොයන අම්මට දුක බව දැන දැන කාටත් නොකියා හොරෙන්ම මෝලෙ වැඩට බැඳුනා... මුද­ලා­ලිගෙ උකුසු දෑස් පපුව...
15 මැයි, 2021
Subscribe to දීපානි