වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණිම අංක 31,​ 33 මැනිං පෙදෙස වැල්ලවත්ත ස්ථානයේ වර්ග අඩි 165 ක,​ 250 ක කඩ කාමර දෙකක් විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 0777807374.033707 ගල්කිස්ස ඉතා අගනා ව්‍යාපාරික ඉඩම සහිත නිවස වහාම විකිණේ. 033-2251870,​ 077-7797614.035488
15 මැයි, 2021
Subscribe to වටපිට